zevende-dags adventisten haarlem

Wat wij geloven

Zevende-dags Adventisten aanvaarden de bijbel als hun enige credo. Door studie van de Bijbel zijn we tot een aantal conclusies gekomen. De Bijbel is het fundament van ons geloof waarin bepaalde fundamentele geloofspunten, de leer van de Bijbel (de heilige schrift) voor ons samenvatten.

In onze geloofsopvatting hebben wij veel gemeenschappelijk met andere christenen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – is daarbij het brandpunt. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het adventisme, verwoord in de geloofspunten en zichtbaar in ons handelen.

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als u zelf.”
Matteüs 22:37-39

Wat is de zin van het leven

Zevende-dags Adventisten aanvaarden de bijbel als hun enige credo. Door studie van de Bijbel zijn we tot een aantal conclusies gekomen. De Bijbel is het fundament van ons geloof waarin bepaalde fundamentele geloofspunten de leer van de Bijbel (de heilige schrift) voor ons samenvatten.

In onze geloofsopvatting hebben wij veel gemeenschappelijk met andere christenen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – is daarbij het brandpunt. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het adventisme, verwoord in de geloofspunten en zichtbaar in ons handelen.

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als u zelf.”
Matteüs 22:37-39

Wat is de zin van het leven

Zevende-dags Adventisten aanvaarden de bijbel als hun enige credo. Door studie van de Bijbel zijn we tot een aantal conclusies gekomen. De Bijbel is het fundament van ons geloof waarin bepaalde fundamentele geloofspunten, de leer van de Bijbel (de heilige schrift) voor ons samenvatten.

In onze geloofsopvatting hebben wij veel gemeenschappelijk met andere christenen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – is daarbij het brandpunt. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het adventisme, verwoord in de geloofspunten en zichtbaar in ons handelen.

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als u zelf.”
Matteüs 22:37-39

de bijbel als fundament

Onze conclusies

Op grond van de Bijbel zijn Zevende-dags Adventisten tot een aantal conclusies gekomen en dit zijn de belangrijkste:

  • Adventisten geloven in de drie-enige God — Vader, Zoon en heilige Geest.
  • Jezus Christus is God en werd mens. Door zijn dood, opstanding en vóórtdurend middelaarschap is voor ons zondige mensen eeuwig behoud mogelijk geworden. Het sleutelwoord is genade en niet menselijke inspanning.
  • God is door zijn heilige Geest bij ons en rust ons toe met geestelijke gaven.
  • De Bijbel is door God geïnspireerd en geeft ons inzicht in hoe we zo optimaal mogelijk kunnen leven. De Bijbel informeert ons ook over “de grote strijd” die zich achter de schermen van de wereldgeschiedenis afspeelt.
  • De wereldgeschiedenis loopt ten einde. De terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde is de finale oplossing waar de Adventgelovige zijn hoop op heeft gericht. Alle tegenkrachten zullen het niet van het Koninkrijk van God kunnen winnen.
  • Als schepsel heeft de mens verplichtingen tegenover zijn Schepper. Dat heeft concrete gevolgen voor hoe hij met zijn lichaam en al het materiële en immateriële dat hem is toevertrouwd omgaat.
  • De mens is een eenheid van geest, ziel en lichaam. De Schepper heeft beloofd elke individuele mens die zich op Hem verlaat, te herscheppen en zo zijn eeuwige bestemming te doen bereiken. De dood is te vergelijken met de slaap. Het is een intermezzo van onbewust-zijn dat eindigt bij de wederkomst van Christus.
  • God weet wie Hem toebehoren, en zijn heil reikt verder dan kerkmuren. Maar het is zijn wens dat er ook een zichtbare gemeenschap is van mensen die Hem trouw willen zijn. De doop door onderdompeling markeert zowel de innerlijke beslissing om met God door het leven te gaan als het begin van een actieve betrokkenheid bij de zichtbare gemeenschap van gelovigen.
  • Wie beseft wat Christus voor hem heeft gedaan zal een aandeel willen hebben in de verdere verspreiding van de goede boodschap van het heil, toegespitst op de fase van de geschiedenis waarin we nu leven.
  • God schiep de tijd in eenheden van zeven dagen en gaf een extra waarde aan de zevende dag. Hij heeft een bijzondere zegen verbonden aan het “heiligen” van de zevende dag (zaterdag) als de sabbat.

zevende-dags adventisten

Lees over onze geloofsgeschiedenis

Zevende-dags Adventisten

Lees ook onze geloofspunten